شرکت حساب سامان ارائه دهنده خدمات مالی و حسابرسیايران -حسابدار ي مالياتي - حسا برسی بیمه ای- ايران - كارمند حسابداري - حسابرسی تهران اظهار نامه- خريد فروش - حساب - حسابدار - استخدام - آموزش حسابدار - دانشجو حسابداری

شرکت حساب سامان,حسابداری,حسابرسی,بیمه ايران -حسابدار ي مالياتي - حسا برسی بیمه ای- ايران - كارمند حسابداري - حسابرسی تهران - حساب اظهار نامه- خريد فروش - حساب - حسابدار - استخدام - آموزش حسابدار - دانشجو حسابداری مالیات - تراز - اختتامییه -

سال مالی در حسابداری

طبق ماده 155 قانون مالیاتهای مستقیم سال مالیاتی عبارت است از:

یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع می شود و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود لیکن در مورد افراد حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی آنها تطبیق می کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهار نامه آنها و ترازنامه و حساب سود و زیان وسر رسید پرداخت آنها 4 ماه شمسی پس از سال مالی می باشد.

  • شرکت اتوبوسرانی

    شرکت اتوبوسرانی

  • طراحی دکواسیون داخلی

    طراحی دکواسیون داخلی

  • پروژه معادن

    پروژه معادن

۴۹
۶۰
۱۵۴۰
۱۴۶۹۸۷
۱۱