شرکت حساب سامان ارائه دهنده خدمات مالی و حسابرسیايران -حسابدار ي مالياتي - حسا برسی بیمه ای- ايران - كارمند حسابداري - حسابرسی تهران اظهار نامه- خريد فروش - حساب - حسابدار - استخدام - آموزش حسابدار - دانشجو حسابداری

شرکت حساب سامان,حسابداری,حسابرسی,بیمه ايران -حسابدار ي مالياتي - حسا برسی بیمه ای- ايران - كارمند حسابداري - حسابرسی تهران - حساب اظهار نامه- خريد فروش - حساب - حسابدار - استخدام - آموزش حسابدار - دانشجو حسابداری مالیات - تراز - اختتامییه -

معافیت های مالیاتی

ماده 132: درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود , از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80% ) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه یافته به میزان صددرصد(100% ) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند .

تبصره 1 : فهرست مناطق كمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد .

تبصره 2: معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یكصد و بیست كیلومتری مركز تهران و پنجاه كیلومتری مركز اصفهان و سی كیلومتری مراكز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرك های صنعتی استقرار یافته درشعاع سی كیلومتری مراكز استانها و شهرهای مذكور نخواهد بود .

تبصره 3: كلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت 50 درصد مالیات متعبق معاف هستند..

تبصره 4: ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره (2) این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنایع ومعادن تعیین و اعلام می گردد .

ماده 133: صددرصد درآمد شركت های تعاونی روستائی , عشایری , كشاورزی , صیادان , كارگری , كارمندی , دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است . تبصره : دولت مكلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابزاری سازمان مركزی تعاون روستائی ایران را كه با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری در شركت های تعاونی روستائی اختصاص داده شود , پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی كشور , از محل اعتبار ردیف خاصی كه به همین منظور در قانون بودجه كل كشور پیش بینی می شود در وجه سازمان مذكور مسترد نماید .

ماده 134: درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی , راهنمایی , متوسطه , فنی و حرفه ای , دانشگاهها و مراكز آموزش عالی غیر انتفاعی و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حركتی بابت نگهداری اشخاص مذكور كه حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است . آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. .

ماده 136: وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف موسسات بیمه كه به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود ازپرداخت مالیات معاف است .

ماده 137: هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در یك سال مالیاتی به شرط این كه اگر دریافت كننده موسسه درمانی یا پزشك مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تائید وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكی به علت فقدان امكانات لازم معالجه درخارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در كشور محل معالجه یا وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكی رسیده باشد , همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی كسر خواهدشد . در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه برهزینه های مذكور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل كسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار شخصی كه تكفل او را عهده دار است می باشد . ماده 138: آن قسمت از سود ابرازی شركت های تعاونی و خصوصی كه برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تكمیل واحدهای صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی درآن سال مصرف گردد از 50درصد مالیات متعلق موضوع ماده 105 این قانون معاف خواهد بود مشروط براین كه قبلا“ اجاره توسعه یا تكمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد . درصورتی كه هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هرسال مازاد سود ابرازی همان سال باشد و یااز طرح سرمایه گذاری كمتر باشد شركت می تواند از معافیت مذكور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداكثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذكور و یا باقی مانده هزینه اجرای كامل طرح بهره مند شود .

تبصره 1- درصورتی كه شركت , قبل از تكمیل , اجرا طرح را متوقف نماید یاظرف مدت یك سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری , آنرا بهره برداری نرساند , یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداری آنرا تعطیل , منحل یا منتقل نماید معادل معافیت های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده 190 این قانون از شركت وصول خواهدشد .

تبصره 2- واحدهای صنعتی جدید كه با استفاده از معافیت های مندرج در این ماده تاسیس می شوند نمی توانند از معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 این قانون استفاده نمایند .

تبصره 3- كارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران كه تعداد كاركنان آنها كمتر از 50 نفر نباشد درصورتی كه تاسیسات خود را كلا“ به خارج از شعاع 120 كلیومتر مركز تهران انتقال دهند براساس ضوابطی كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می شود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بردرآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود .

  ماده 141 :

الف : صددرصد درآمدحاصل از صادرات محصولات تمام شده كالای صنعتی و محصولات بخش كشاورزی ( شامل محصولات زراعی , باغی , دام و طیور , شیلات , جنگل و مرتع ) و صنایع تبدیلی و تكمیلی آن پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر كالاهائی كه به منظور دست یافتن به اهداف صادرات كالاهای غیر نفتی به خارج از كشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند . فهرست كالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی , بازرگانی , كشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه صنعتی به تصویب هیئت وزیران می رسد .

ب : صددرصد درآمد حاصل از صادرات كالاهای مختلف كه به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام كاری برروی آن صادر می شوند از شمول مالیات معاف است .

تبصره : زیان حاصل از صدور كالاهای معاف از مالیات در مورد كسانی كه غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند , در محاسبه مالیات فعالیت های آنان منظور نخواهد شد . :ماده 142 درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنلیع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است .

ماده 143: شركت هایی كه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود از سال پذیرش تا سال كه از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتی كه كلیه نقل و انتقالات سهام از طریق كارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت می گردد معادل 10 درصد مالیات آنها بخشوده می شود .

د . ماده 145: سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر ازپرداخت مالیات معاف است :

1- سود متعلق به سپرده های مربوط به كسور بازنشستگی و پس انداز كارمندان و كارگران نزد بانك های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه

2- سود یا جوایز متعلق به حسابهای پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانكهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانكی مجاز . این معافیت شامل سپرده هایی كه بانكها یا موسسات اعتباری غیر بانكی مجاز نزد هم می گذارند نخواهد بود .

3- جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه

4- سود پرداختی بانك های ایرانی به بانك های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت ) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل

5- سود و جوایز متعلق به اوراق مشاركت

تبصره : در مواردی كه در قانون مالیاتهای مستقیم به بانكها اشاره می شود امتیازات , تسهیلات , ترجیحات و تكالیف ذكر شده شامل موسسات اعتباری غیر بانكی كه به موجب قانون یا با مجوز بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند یا می شوند نیز خواهد شد . ماده 146: كلیه معافیت های مدت دار كه به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقی است . تبصره : مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی كماكان بخشوده خواهدشد .

  • شرکت اتوبوسرانی

    شرکت اتوبوسرانی

  • طراحی دکواسیون داخلی

    طراحی دکواسیون داخلی

  • پروژه معادن

    پروژه معادن

۴۴
۶۰
۱۵۳۵
۱۴۶۹۸۲
۶