تهیه گزارش خرید فروش فصلی

تهیه گزارش خرید فروش فصلی

تهیه گزارش خرید فروش فصلی

برای تهیه گزارش خرید فروش فصلی و فایل دارایی به روش زیر عمل می کنیم:
1- از منوی "گزارشهای حسابداری فروش"، فرم "گزاش فصلی خرید فروش" را فراخوان می کینم.
2- نوع گزارش "گزارش فصلی فروش" یا "گزارش فصلی خرید" را انتخاب می کنیم.
3- فصل مورد نظر را انتخاب می کنیم.
4- دگمه "تهیه فایل دارایی" را کلیک می کنیم، مسیر فایل *.mdb را داده و فرم را تایید می کنیم.
تکته 1: گزارش خرید فروش فصلی حسب فاکتورهای ثبت شده به تفکیک طرف حساب تهیه می شود.
نکته 2: پیش کد محل های جفرافیایی در فرم "محلهای جغرافیایی" در منوی امکانات قابل ورود است.
نکته 3: کلیه اطلاعات مرتبط با طرف حساب در فرم اطلاعات طرف حساب قابل تنظیم است.
نکته 4: توجه داشته باشید که چک باکس "به تفکیک کالا" الزاما باید مارک شده باشد و ایران کد کالاها با مقدار معتبر یا صفر مقدار دهی شده باشد.

 

  • شرکت اتوبوسرانی

    شرکت اتوبوسرانی

  • طراحی دکواسیون داخلی

    طراحی دکواسیون داخلی

  • پروژه معادن

    پروژه معادن

۶۱
۶۰
۱۵۵۲
۱۴۶۹۹۹
۲۲