شرکت حساب سامان ارائه دهنده خدمات مالی و حسابرسیايران -حسابدار ي مالياتي - حسا برسی بیمه ای- ايران - كارمند حسابداري - حسابرسی تهران اظهار نامه- خريد فروش - حساب - حسابدار - استخدام - آموزش حسابدار - دانشجو حسابداری

شرکت حساب سامان,حسابداری,حسابرسی,بیمه ايران -حسابدار ي مالياتي - حسا برسی بیمه ای- ايران - كارمند حسابداري - حسابرسی تهران - حساب اظهار نامه- خريد فروش - حساب - حسابدار - استخدام - آموزش حسابدار - دانشجو حسابداری مالیات - تراز - اختتامییه -

امور حسابرسی ، مالیاتی و بیمه

امور مالیاتی و بیمه


- انجام کلیه امور حسابداری ، حسابرسی ،تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی ، پلمپ و تحریردفاتر قانوني و تهیه تراز نامه طبق آيين‌‌نامه تحرير دفاتر و مورد تاييد سازمان مربوطه

- تكميل اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده.

- ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالی، مالیاتی ، بيمه بانكي و مدیریت

- تهيه لوايح و دفاعيه هاي مالياتي و حضور درهيات هاي حل اختلاف مالياتي

- تعیین حوزه مالیاتی وانجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاه و کد اقتصادی

- تهیه لیست های حقوقی (لیست های مالیاتی ، بیمه و...)

- مشاوره و مجري ماليات بر ارث-ماليات بر ارزش افزوده-ماليات برمشاغل

- مشاوره و مجري در امور بيمه اي

- مشاوره و اخذ تخفیف مالیاتی و حضور در کمیسیون مالیاتی با وکالت رسمی

- انجام امور بیمه شامل تشکیل پرونده بیمه شرکتها و اشخاص و اخذ کد کارگاهی و تنظیم لیست بیمه شرکتها و اشخاص و اخذ تخفیف جرائم بیمه
 

  • شرکت اتوبوسرانی

    شرکت اتوبوسرانی

  • طراحی دکواسیون داخلی

    طراحی دکواسیون داخلی

  • پروژه معادن

    پروژه معادن

۴۱
۶۰
۱۵۳۲
۱۴۶۹۷۹
۳